Onze school
 
     Algemeen | Praktisch | Team | Onderbouw | Middenbouw | Bovenbouw | Passend onderwijs |
 Welkom
 
 Onze school
 
 Actueel
 
 MR/OR
 
 Nieuwe ouders
 
 Contact & links
 
 
 
 
 

Groepen 3 en 4
Pluspunt heeft twee groepen 3 en twee groepen 4.
In de groepen 3 ligt de nadruk op het leren lezen, schrijven en rekenen. Voor het lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen. Het schrijven, met de methode Pennenstreken, sluit aan bij de leesmethode.
Bij het rekenen werken we met MATH, een gedigitaliseerde methodiek. Binnen MATH wordt gewerkt met 'De Rekentuin' en 'Rekenen is een Makkie'. MATH wordt gebruikt van groep 1 t/m 6.

Taalontwikkeling
Bij de mondelinge taalontwikkeling ligt in de groepen 3 de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, verhaalbegrip en vergroting van de woordenschat. Ook wordt er veel aandacht besteed aan boeken en het lezen van boeken. Bij de schriftelijke taalontwikkeling staat het schrijven en spellen van eenvoudige woorden centraal. In de groepen 4 wordt dit verder uitgebreid. Er wordt dan gestart met het werken uit de methode Taal in beeld. Deze methode bestaat uit zowel taal als spelling en wordt gebruikt tot en met groep 8. Vanaf groep 4 wordt er gestart met het aanleren van de spellingregels. Voor begrijpend lezen wordt gewerkt met Nieuwsbegrip. 
 
 
 
Wereldoriëntatie
In de groepen 3 wordt gestart met het werken uit de Wijzer door … methode. De kinderen maken kennis met aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Op een aantrekkelijke en eenvoudige wijze worden verschillende onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. In de hogere leerjaren worden deze onderwerpen in een steeds grotere context behandeld.
Net als bij de kleuters wordt er in de groepen 3 tot en met 8 aandacht besteed aan het vak verkeer. Met behulp van de methode Klaar over en verschillende praktijklessen op het schoolplein en in de buurt wordt er stilgestaan bij het veilig aan het verkeer deelnemen.
EarlyBird
Pluspunt wordt een EarlyBird school. Dat betekent dat van groep 1 t/m groep 8 bijna dagelijks Engels wordt gegeven. Nadruk ligt daarbij op het luisteren en spreken. In de hogere leerjaren komt het lezen en schrijven aan bod. Naast de lessen Engels worden er ook lessen, bv. aardrijkskunde, in het Engels gegeven. 
 

Kanjertraining

Pluspunt werkt door de hele school met de Kanjertraining. Bij de kleuters wordt daar mee begonnen. Aan de hand van verschillende verhalen leren de kinderen over het rode, zwarte, gele en witte petje. Door met elkaar te praten over de verhalen krijgen de kinderen meer inzicht in manieren van reageren, lossen ze conflicten respectvol op en helpen ze elkaar beter.